Hantle – czy warto

Każdy z nas zasta­na­wiał się kie­dyś nad kup­nem han­tli. Jak wiemy jest ich bar­dzo wiele. Od lek­kich do naprawdę cięż­kich. Nie­je­den z nas myślał jakie obcią­że­nia wybrać, tak aby nie zro­bić sobie krzywdy. Są one ide­alne do pod­sta­wo­wych tre­nin­gów siło­wych, które możemy wyko­ny­wać w domu, a dzięki temu szyb­ciej zauwa­żymy efekty. Ćwi­cze­nia z han­tlami powo­dują lep­sze samo­po­czu­cie, a także zwięk­szają pracę naszych mię­śni. Dodat­kowo praca z obcią­że­niami wzmac­nia nasze kości, a przez to zapo­bie­gamy oste­opo­ro­zie. 

Jak wybrać?

Jeśli jesteś osobą począt­ku­jącą i nie wiesz czym się kie­ro­wać przy wybo­rze han­tli, to już nad­cho­dzimy z pomocą. Naj­waż­niej­sze aby cięż­kość obciąż­ni­ków była dosto­so­wana do Two­ich moż­li­wo­ści siło­wych. Jeśli zro­bisz przy­naj­mniej dwa­na­ście powtó­rzeń w rów­nym tem­pie to wiedz, że wybra­łeś odpo­wied­nie han­tle dla sie­bie. Jed­nak, jeśli czu­jesz że powtó­rze­nia nie spra­wiają Ci żad­nej trud­no­ści lub na odwrót spra­wiają Ci ogromną trud­ność to wybierz inne. 

Gdzie kupisz?

Jak każdy taki sprzęt możesz go kupić przez inter­net lub w skle­pach sta­cjo­nar­nych. Ważne aby szu­kać w skle­pach, które są wypo­sa­żone w asor­ty­ment spor­towy. Pole­cam jed­nak wybrać opcję pierw­szą, ponie­waż możemy od razu wybrać han­tle pod sie­bie. Wypró­bo­wać je i zoba­czyć czy aby na pewno są one odpo­wied­nie dla nas. Gdy­by­śmy jed­nak byli nie­pewni to możemy zapy­tać spe­cja­li­stę i zdać się na jego opi­nię. Jeśli wolisz zakupy bez wycho­dze­nia z domu to wybierz opcję z kurie­rem pod dom. Wtedy będzie moż­li­wość spraw­dze­nia han­tli i w razie nie­do­pa­so­wa­nia, będzie moż­li­wość ich zwró­ce­nia. 

Rodzaje han­tli

Możemy spo­tkać różne rodzaje obciąż­ni­ków na naszym rynku. Mogą mieć one różną masę od pół kilo­grama do nawet pię­ciu. Han­tle róż­nią się także mate­ria­łem, z któ­rego są wyko­nane. Wyróż­niamy obcią­że­nia: 

-winy­lowe

-neo­pre­nowe

-żeliwne (naj­bar­dziej popu­larne) 

-gumowe (naj­lżej­sze) 

Mamy też podział na han­tle z regu­la­cją obcią­że­nia oraz te o sta­łej wadze. Dla osób począt­ku­ją­cych poleca się te bez moż­li­wo­ści regu­la­cji, ponie­waż jest mniej­sze praw­do­po­do­bień­stwo zro­bie­nia sobie urazu. 

Pamię­taj

Ćwi­cze­nia z han­tlami mode­lują syl­wetkę i popra­wiają kon­dy­cję naszego ciała. Pamię­taj jed­nak o odpo­wied­niej die­cie oraz dostar­cza­niu odpo­wied­niej ilo­ści wody do swo­jego orga­ni­zmu. Dodat­kowo uwa­żaj, gdy ćwi­czysz z han­tlami, na począ­tek wybierz te gumowe, które są lżej­sze. Nie ćwicz z nimi jeśli nie­dawno były u Cie­bie pro­blemy z mię­śniami bar­ków i ramion lub jesteś świeżo po zła­ma­niu.